17 اسفند 1392
هیچ چیز جدیدی دیگه تو دنیا وجود نداره

همین که همه چیز دور و برم آشفتست، یعنی زندگیم داره طبق روال پیش میرهذهن مازوخیست