29 فروردین 1393
حسود

- شما کجا راحتین؟

+ هر جا شما ناراحتین.