10 دی 1393
انفرادی

چهارطرفم دیواری ساخته‌ام

با یک در آهنین

هر که را که نخواهم در این زندان افکنم

اکنون

تمام عالم زندانی‌اند و من

آزاد...