5 دی 1394
همـیـن مـیـز و دو صـندلـــی...

سـاعتت را بگذار در جیبت

         گوشی‌ات را خاموش کن

                    و با من حرف بزن

با منی که از فرط بودن کمرنگ شده‌ام

       کلمات سحرانگیزت را برایم نجوا کن

قول می‌دهم دل ببندم

          و چشم از چشمت برندارم

در این گـوشــه دنـیـا ارزش‌گــذاری‌هایـم را عـوض کن

                  و قــوانـیـن را زیـرپـا بـگـذار

       قــول می‌دهــم پا به پایــت بـیـایم

تـنـهـا

  سـاعـتت را خامــوش کن

              و فــقــط بـا مـن حـــــرف بـزن

حــرف‌هـای به ظـاهر مـهـم؛ بـاشــد بـرای بـعـد

                  از مـنـظـر مــن

                   تـمـام دنـیـا

    همـیـن مـیـز اسـت و دو صـندلـــی...


(نیمه شبی در اوایل آذر 94)برچسب‌ها: دیازپام